Algemene voorwaarden

1.  Begrippen

 1. Algemene Voorwaarden (hierna te noemen AV): deze door Soulwork Yoga gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Soulwork Yoga;
 2. Soulwork Yoga. Een eenmanszaak gevestigd te Arnhem aan de Veenwortelstraat 55, 6841 KK Arnhem, is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 91444756. Een onderneming gericht op het geven van yogalessen, meditaties en yoga workshops, maar ook op het verrichten van yoga en meditatie ondersteunende activiteiten. De yogalessen worden gegeven op locatie Yogacampus;
 3. Locatie Yogacampus: Yoga Campus Arnhem gevestigd te Arnhem aan de Statenlaan 8, 6828 WE;
 4. Website: de website van Soulwork Yoga: www.soulworkyoga.nl.
 5. Les: een bij of door Soulwork Yoga te geven of gegeven les;
 6. Deelnemer: een natuurlijke persoon van 12 jaar of ouder die aan een door of bij Soulwork Yoga gegeven les deelneemt. Personen tussen de 12 en 18 jaar oud, kunnen in beginsel uitsluitend deelnemen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een deelnemer van 18 jaar of ouder. In voornoemd situatie dient inschrijving en betaling te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger. 

2.  Toepasselijkheid/geschillen

 1. Deze AV zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij zich verbindt/zal verbinden om werkzaamheden te verrichten, waaronder op de; Abonnementen, Losse Lessen, Workshops, Trainingen. Door deelname aan of betaling van een (losse) les of abonnement verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze AV en automatisch kennis te hebben genomen van deze AV;
 2. Deze AV gelden met ingang van 1 oktober 2023;
 3. Soulwork Yoga kan de AV wijzigen. De laatste versie van de AV is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Soulwork Yoga zal eventuele wijzigingen van deze AV vooraf per e-mail aankondigen. Mocht de deelnemer niet akkoord gaan met de wijziging heeft deze het recht de overeenkomst op te zeggen. Indien van rechtswege niet anders blijkt, of als niet anders is overeengekomen, gaat de opzegging in op de ingangsdatum van de nieuwe “AV”;
 4. Afwijkingen van deze AV zijn slechts bindend als zij schriftelijk zijn bevestigd door Soulwork Yoga;
 5. Alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij zich verbindt/zal verbinden om werkzaamheden te verrichten, waaronder op de abonnementen, Losse Lessen, Workshops, Trainingen tussen Soulwork Yoga en de deelnemer worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Arnhem.

3.  Lesdeelname

 1. Deelname aan een bij of door Soulwork Yoga te geven of gegeven les geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor het bewegen en uitvoeren van de oefeningen binnen de eigen fysieke grenzen;
 2. Elke deelnemer is verplicht blessures, lichamelijke klachten en/of zwangerschap onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk als de gezondheid van de deelnemer geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met een arts;
 3. Soulwork Yoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer, noch voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer vóór, tijdens of na de les, workshop of welke vorm van activiteit dan ook. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Soulwork Yoga of de Yogacampus, dienen te worden vergoed
 4. Soulwork Yoga heeft het recht, zonder opgaaf van reden, de cursist de toegang tot de lessen te weigeren.

4.  Abonnementen, strippenkaart en losse lessen

 1. Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een losse les of een strippenkaart. Daarnaast is voor elke nieuwe deelnemers de eerste les een 1 gratis proefles ;
 2. De deelnemer koopt een losse les of strippenkaart waarmee hij/zij kan deelnemen aan de lessen via www.momoyoga.nl/soulworkyoga en dient direct via Ideal te worden voldaan. Daarvoor ontvangt de deelnemer een account en inlogcode;
 3. De tien strippenkaart. Deze kaart geeft recht op 10 keer deelname aan een groepsles en de lessen dienen binnen 4 maanden gebruikt te worden;
 4. De vier strippenkaart. Deze kaart geeft recht op 4 keer deelname aan een groepsles en de lessen dienen binnen 2 maanden gebruikt te worden;
 5. De drie strippenkaart. Deze kaart geeft recht op 3 keer deelname aan een groepsles en de lessen dienen binnen 6 weken gebruikt te worden;
 6. De losse les. Deze kaart geeft recht op 1 keer deelname aan een groepsles;
 7. Het lidmaatschap bij Soulwork Yoga is strikt persoonlijk voor ieder natuurlijk persoon en niet-overdraagbaar;
 8. Soulwork Yoga behoudt het recht om de tarieven voor de losse les en de strippenkaarten te wijzigen. Elke wijziging wordt vooraf gecommuniceerd via de mail. De geldende en meest recente prijzen voor de yogalessen zijn te vinden op de website van Soulwork Yoga. Als een cursist een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de tarieven van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Soulwork Yoga te zijn ontvangen;
 9. Wanneer Soulwork Yoga om welke reden dan ook geen tijdige betaling ontvangt, en binnen 14 kalenderdagen hierna nog geen betaling heeft ontvangen, is de deelnemer van rechtswege in verzuim en is Soulwork Yoga gerechtigd om vanaf dat moment €5,- administratiekosten per achterstallige betaling te berekenen;
 10. Als de deelnemer vanwege het achterblijven van de betaling in verzuim is, dan is hij/zij gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Soulwork Yoga gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling. Naast het recht op alle vervallen betalen, behoudt Soulwork Yoga het recht €5,- administratiekosten per achterstallige betaling te berekenen;
 11. Bij blessures en zwangerschap is het mogelijk om de termijnen van geldigheid van de losse les of strippenkaart ‘on-hold’ te zetten door een mail te sturen naar info@soulworkyoga.nl. Bij twijfel van de opgegeven blessure en zonder eventuele overlegging van een doktersverklaring behoudt Soulwork Yoga het recht om de aanvraag van ‘on-hold’ te wijzigen of te weigeren;
 12. Is er een andere reden waarom de cursist de termijnen van geldigheid van de losse les of strippenkaart ‘on-hold’ wil zetten, dan kan dit alleen in overleg en met goedkeuring van Soulwork Yoga;
 13. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk;
 14. Uitgegeven en betaalde strippenkaarten worden niet retour genomen.

5.  Gemiste lessen

 1. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen. Het is wel mogelijk de les 2 uur van tevoren te annuleren/verplaatsen;

6.  Annulering van lessen

 1. Via de website en per mail wordt aangekondigd welke lessen vervallen. Soulwork Yoga behoudt zich het recht om bij overmacht een les te laten uitvallen. Valt een les uit vanwege overmacht, dan kan de cursist deze les op een ander moment inhalen of wordt het lesgeld gerestitueerd;
 2. Als er voor een les minder dan 4 deelnemers hebben ingeschreven behoudt Soulwork Yoga zich het recht de les te laten uitvallen. De betroffen deelnemers kunnen deze les dan op een ander lesmoment inhalen;
 3. In geval van ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden, en er geen andere docent gevonden kan worden, waardoor de les uitvalt, kunnen de betroffen deelnemers de uitgevallen les op een ander lesmoment inhalen.

7.  Wijziging van lessen

 1. Soulwork Yoga heeft ten tijde van de volgende feestdagen een aangepast lesrooster: Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerstmis;
 2. Gedurende de school ‘zomervakantie’ kan het zijn dat het rooster wat aangepast wordt, maar dit wordt zoveel getracht te voorkomen.
 3. Aanpassingen in lesrooster vanwege de in dit artikel beschreven situaties worden vooraf bekend gemaakt op de website en per mail.

8.  Persoonsgegevens

 1. Soulwork Yoga verzamelt persoonsgegevens (in een deelnemersbestand), voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, voor de administratie en gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om. Soulwork Yoga verwerkt de persoonsgegevens binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 2. Bij inschrijving wordt het ingevulde e-mailadres op het inschrijfformulier toegevoegd aan de verzendlijst van Soulwork Yoga. Deze verzendlijst wordt uitsluitend gebruikt met het doel de cursist over de (wijzigingen van) lessen en diensten van Soulwork Yoga te informeren;
 3. Uitschrijving geschied per mail aan info@soulworkyoga.nl en door expliciet om uitschrijving te verzoeken. Door uitschrijving geeft de cursist impliciet aan dat hij/zij eventuele wijzigingen en activiteiten niet meer wenst te ontvangen. Daarom wordt alle gegevens van de deelnemer na uitschrijving van het deelnemersbestand en de verzendlijst verwijderd.

9.  Foto’s

 1. Foto’s die tijdens de lessen en workshops worden gemaakt, kunnen worden geplaatst op de website van Soulwork Yoga en diverse social media kanalen, tenzij cursist vooraf bekend maakt hier niet mee akkoord te gaan.

10.      Eigendomsvoorbehoud

 1. Al het door Soulwork Yoga verstrekte (online content)materiaal is en blijft eigendom van Soulwork Yoga. Ook nadat de overeenkomst op zijn einde is gekomen;
 2. De deelnemer dient vertrouwelijk om te gaan met de aan hem of haar verstrekte informatie en materialen en enkel voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Indien hij of zij dit voor commerciële doeleinden wil gebruiken, dient daarvoor schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan Soulwork Yoga;
 3. Het is niet toegestaan om verstrekte informatie en materialen te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is van Soulwork Yoga

11.      Herroepingsrecht

 1. Deelnemers die voor het eerst een aankoop doen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos per mail te ontbinden. Soulwork Yoga zal de deelnemers vervolgens binnen 14 dagen het van toepassing zijnde factuurbedrag naar rato aan restitueren;
 2. Het herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing op nieuwe deelnemers, dat zijn deelnemers die een aankoop voor het eerst doen;
 3. Uit het emailbericht dient ondubbelzinnig te blijken dat de deelnemer de overeenkomst herroept.